Анлайн тэсты па беларускай мове сайта адукацыйнай платформы дазваляюць выпрацоўваць асноўныя вучэбныя ўменні па школьным курсе прадмета. Платформа сайта прызначана для вучняў 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х класаў. 

Для вучняў з устаноў-партнёраў у бясплатным рэжыме даступна: выкананне лічбавых работ, прызначаных настаўнікам школы; прагляд зместу і вынікаў выкананай работы; выкананне працы над памылкамі.

У платным рэжыме вучань атрымлівае неабмежаваны доступ: да вучэбных курсаў для дадзенай паралелі; да унутраных тэматычных работ; да выканання дадатковых навучальных матэрыялаў.

Для настаўніка беларускай мовы адукацыйная платформа з’яўляецца сучасным і бясплатным інструментам. База ведаў змяшчае больш за 4000 вучэбных тэставых заданняў па беларускай мове.

Заданні па беларускай мове выконваюцца вучнямі пасля рэгістрацыі на сайце. Адукацыйная платформа прапануе простыя і зручныя інструменты кантролю за навучаннем. Станоўчы эфект дасягаецца за кошт падбору па кожным з выяўленых прабелаў дастатковай колькасці тыпізаваных вучэбных заданняў.

У сістэме прадугледжана магчымасць правядзення дыягностыкі ведаў па беларускай мове. Вынікі дыягностыкі фіксуюцца ў спецыяльнай карце прабелаў. Карта прабелаў у ведах дазваляе канцэнтраваць намаганні школьніка на тых тэмах, што засвоены недастаткова добра, у якіх дапускаецца шмат памылак. 

У дапамогу вучням распрацаваны лічбавыя тэсты па матэматыцы, рускай мове, фізіцы і інш.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей першых класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе з дапамогай настаўніка і даюцца ў падручніку 1 класа. 

Змест курса "Беларуская мова. 1 клас"

Тэма 1. Наша мова. Ветлівыя словы. Тэма 2. Я і мая школа. Настаўніца і вучні.  Вучэбныя рэчы. Школьныя памяшканні. Вучэбныя заняткі. Тэма 3. Я і мая сям’я. Мае сваякі. Мая кватэра. Рэжым дня. Асабістая гігіена. Адзенне і абутак. Тэма 4. Я і мае сябры. Знаёмімся з сябрамі. Гуляем разам. Запрашаем на дзень нараджэння. Тэма 5. Я і мае справы. У доме (хаце). На вуліцы (у двары). У краме. На пошце. Тэма 6. Я і навакольны свет. Надвор’е, з’явы прыроды. Поры года і занятак людзей. Я і жывёльны свет. Я і раслінны свет. Тэма 7. Мясціна, дзе я жыву. У родным горадзе (вёсцы). Наша наваколле. Славутыя землякі. Памятныя мясціны. Тэма 8. Я і мая Радзіма. Сімвалы Беларусі. Святы на Беларусі. Тэма 9. Я і мая мова. Віктарына “Знаўцы беларускай мовы”

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 2 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 2 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе з дапамогай настаўніка і даюцца ў падручніку 2 класа.

Змест курса "Беларуская мова. 2 клас (частка 1)"

Тэма 01. Гукі мовы. Літары. Колькасць гукаў і літар у слове. Перадача гукаў на пісьме літарамі. Тэма 02. Беларускі алфавіт. Парадак літар у алфавіце. Тэма 03. Правапіс вялікай літары. Словы з памылкамі. Тэма 04. Галосныя і зычныя гукі. Тэма 05. Правапіс слоў з Ў. Пераклад слоў. Тэма 06. Падзел на склады. Тэма 07. Перанос слоў. Тэма 08. Націск. Націскны склад. Націскныя галосныя. Тэма 09. Правапіс літар О, Э - А. Пераклад слоў. Тэма 10. Правапіс літар Е, Ё - Я. Першы склад перад націскам. Словы з памылкамі.

Змест курса "Беларуская мова. 2 клас (частка 2)"

Тэма 11. Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Тэма 12. Правапіс Д - ДЗ. Пераклад слоў. Тэма 13. Правапіс Т - Ц. Тэма 14. Зацвярдзелыя зычныя. Правапіс слоў з зацвярдзелымі зычнымі. Пераклад слоў. Тэма 15. Парныя зычныя. Правапіс парных зычных. Словы з памылкамі. Тэма 16. Падоўжаныя зычныя. Правапіс падоўжаных зычных. Словы з памылкамі. Тэма 17. Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа. Раздзяляльны мяккі знак. Пераклад слоў. Тэма 18. Слова і яго значэнне. Тэма 19. Словы, якія называюць прадмет. Словы, якія адказываюць на пытанні хто? што? Тэма 20. Прыназоўнік. Правапіс прыназоўнікаў. Тэма 21. Словы, якія называюць прымету прадмета. Словы, якія адказваюць на пытанні які? якая? якое? якія? Тэма 22. Словы, якія называюць дзеянне прадмета. Тэма 23. Сказ. Афармленне сказа на пісьме. Сказ. Знакі прыпынку ў канцы сказа. Афармленне сказа на пісьме. 

Дададкова вучням 2 класа прапануецца курс "Мовазнаўства. 2 клас".

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 2 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 3 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе з дапамогай настаўніка і даюцца ў падручніку 3 класа.

Змест курса "Беларуская мова. 3 клас (частка 1)"

Тэма 01. Тэкст. Прыметы тэксту. Тэма тэксту. Тэма 02. Сказы па мэце выказвання. Тэма 03. Апавядальныя сказы. Тэма 04. Пытальныя сказы. Тэма 05. Пабуджальныя сказы. Тэма 06. Клічныя і няклічныя сказы. Тэма 07. Галоўныя члены сказа. Дзейнік. Выказнік. Дзейнік і выказнік. Тэма 08. Даданыя члены сказа. Тэма 09. Значэнне слова. Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнне слова. Словы-сінонімы. Словы-антонімы. Словы аднолькавыя па гучанні, розныя па значэнні.

Змест курса "Беларуская мова. 3 клас (частка 2)" 

Тэма 10. Корань слова. Роднасныя (аднакаранёвыя) словы. Тэма 11. Канчатак. Тэма 12. Прыстаўка. Прыстаўка як частка слова. Адрозненне прыставак ад прыназоўнікаў. Правапіс прыставак аб-, ад-, пад-, над-, перад-, прад-. Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на з, с. Тэма 13. Суфікс. Суфікс як частка слова. Тэма 14. Разбор слова па саставе. Склад слова. Тэма 15. Назоўнік. Лік назоўнікаў. Род назоўнікаў. Тэма 16. Прыметнік. Прыметнік як часціна мовы. Род прыметнікаў. Лік прыметнікаў. Тэма 17. Дзеяслоў. Дзеяслоў як часціна мовы. Лік деясловаў. Час дзеясловаў. Лік дзеясловаў у прошлым часе. Род дзеясловаў у прошлым часе. Правапіс НЕ з дзеясловамі. 

Змест курса "Слоўнікавыя дыктанты"

Слоўнікавыя дыктанты з № 1 па № 200. 
Некаторыя назвы дыктантаў: Дыктант № 1. Залатая восень, Дыктант № 8. Вавёрка, Дыктант № 16. Жураўлі, Дыктант № 101. Буслы, Дыктант № 116. Вясна прыйшла, Дыктант № 127. Вербачка, Дыктант № 181. Наш дом – Беларусь, Дыктант № 192. Жыццё, Дыктант № 198. Родныя прасторы.

Вучням 3 класа прапануюцца таксама курс "Мовазнаўства. 3 клас".

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 3 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 4 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе з дапамогай настаўніка і даюцца ў падручніку 4 класа.

Курс "Беларуская мова. 4 клас (частка 1)"

Тэма 01. Тэкст. Тэма 02. Аднародныя члены сказа. Тэма 03. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі. Тэма 04. Корань слова. Тэма 05. Прыстаўка. Тэма 06. Суфікс. Тэма 07. Склад слова. Тэма 08. Змяненне назоўнікаў па склонах. Тэма 09. Назоўны склон. Тэма 10. Родны склон. Тэма 11. Давальны склон. Тэма 12. Вінавальны склон. Тэма 13. Творны склон. Тэма 14. Месны склон. Тэма 15. Скланенні назоўнікаў

Курс "Беларуская мова. 4 клас (частка 2)"

Тэма 16. Род прыметнікаў. Тэма 17. Скланенне прыметнікаў у адзіночным ліку. Тэма 18. Скланенне прыметнікаў у множным ліку. Тэма 19. Займеннік як часціна мовы. Тэма 20. Змяненне займеннікаў па склонах. Тэма 21. Змяненне дзеясловаў па часах. Тэма 22. Неазначальная форма дзеясловаў. Тэма 23. Першае і другое спражэнне дзеясловаў. Тэма 24. 1,2,3-я асобы дзеясловаў. 

Курс "Слоўнікавыя дыктанты"

Слоўнікавыя дыктанты з № 1 па № 200. 
Некаторыя назвы дыктантаў: Дыктант № 1. Залатая восень, Дыктант № 8. Вавёрка, Дыктант № 16. Жураўлі, Дыктант № 101. Буслы, Дыктант № 116. Вясна прыйшла, Дыктант № 127. Вербачка, Дыктант № 181. Наш дом – Беларусь, Дыктант № 192. Жыццё, Дыктант № 198. Родныя прасторы.

Курсы "Руска-беларускi слоўнік" і "Беларуска-рускi слоўнік"

Тэмы: Нежывая прырода. Жывая прырода. Чалавек як жывая істота. Эмоцыі. Побыт. Мова і маўленне, інтэлект. Канкрэтная фізічная дзейнасць. Cфера жыцця чалавека. Успрыняцце навакольнага асяроддзя. Ацэнка чалавека ці з’явы. 

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 4 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 5 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе.

Пералік курсаў для 5 класа

 • Слоўнікавыя дыктанты
 • Руска-беларускi слоўнік
 • Беларуска-рускi слоўнік
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 5 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 6 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды па беларуская мове.

Пералік курсаў для 6 класа

 • Руска-беларускi слоўнік
 • Беларуска-рускi слоўнік
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 6 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 7 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе з дапамогай настаўніка і даюцца ў падручніку.

Змест курса "Беларуская арфаграфія"

Тэмы: Напісанне слоў разам і праз злучок. Спалучэнні галосных у запазычаных словах. Галосныя ў складаных словах. Вялікая і малая літары ў асобных назвах. Змякчальны мяккі знак. Правапіс У ва ўласных імёнах, назвах. Правапіс У ў розных словах. Правапіс У пасля знакаў прыпынку. Правапіс У пасля зычных.
Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак. Правапіс Д-ДЗ, Т-Ц. Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Правапіс О, Э, А (аканне). Правапіс Е, Ё, Я (яканне). Падоўжаныя і падвоеныя зычныя. Прыстаўныя галосныя і зычныя. Раздзяляльны мяккі знак і апостраф. Правапіс О, Э, А ў запазычаных словах. 

Пералік курсаў для 7 класа

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 7 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 8 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе з дапамогай настаўніка і даюцца ў падручніку.

Змест курса "Беларуская арфаграфія"

Тэмы: Напісанне слоў разам і праз злучок. Спалучэнні галосных у запазычаных словах. Галосныя ў складаных словах. Вялікая і малая літары ў асобных назвах. Змякчальны мяккі знак. Правапіс У ва ўласных імёнах, назвах. Правапіс У ў розных словах. Правапіс У пасля знакаў прыпынку. Правапіс У пасля зычных.

Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак. Правапіс Д-ДЗ, Т-Ц. Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Правапіс О, Э, А (аканне). Правапіс Е, Ё, Я (яканне). Падоўжаныя і падвоеныя зычныя. Прыстаўныя галосныя і зычныя. Раздзяляльны мяккі знак і апостраф. Правапіс О, Э, А ў запазычаных словах.

Пералік курсаў для 8 класа

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 8 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 9 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе з дапамогай настаўніка і даюцца ў падручніку.

Змест курса "Беларуская арфаграфія"

Тэмы: Напісанне слоў разам і праз злучок. Спалучэнні галосных у запазычаных словах. Галосныя ў складаных словах. Вялікая і малая літары ў асобных назвах. Змякчальны мяккі знак. Правапіс У ва ўласных імёнах, назвах. Правапіс У ў розных словах. Правапіс У пасля знакаў прыпынку. Правапіс У пасля зычных. Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак. Правапіс Д-ДЗ, Т-Ц. Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Правапіс О, Э, А (аканне). Правапіс Е, Ё, Я (яканне). Падоўжаныя і падвоеныя зычныя. Прыстаўныя галосныя і зычныя. Раздзяляльны мяккі знак і апостраф. Правапіс О, Э, А ў запазычаных словах.

Пералік курсаў для 9 класа

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 9 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для дзяцей 10 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе.

Змест курса "Беларуская арфаграфія"

Тэмы: Напісанне слоў разам і праз злучок. Спалучэнні галосных у запазычаных словах. Галосныя ў складаных словах. Вялікая і малая літары ў асобных назвах. Змякчальны мяккі знак. Правапіс У ва ўласных імёнах, назвах. Правапіс У ў розных словах. Правапіс У пасля знакаў прыпынку. Правапіс У пасля зычных. Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак. Правапіс Д-ДЗ, Т-Ц. Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Правапіс О, Э, А (аканне). Правапіс Е, Ё, Я (яканне). Падоўжаныя і падвоеныя зычныя. Прыстаўныя галосныя і зычныя. Раздзяляльны мяккі знак і апостраф. Правапіс О, Э, А ў запазычаных словах.

Пералік курсаў для 10 класа

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 10 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.

Заданні па беларускай мове прызначаны для 11 класаў. Тэсты дапамагаюць вучням паўтарыць і замацаваць веды на тэмы, якія вывучаюцца ў школе з дапамогай настаўніка і даюцца ў падручніку.

Змест курса "Беларуская арфаграфія"

Тэмы: Напісанне слоў разам і праз злучок. Спалучэнні галосных у запазычаных словах. Галосныя ў складаных словах. Вялікая і малая літары ў асобных назвах. Змякчальны мяккі знак. Правапіс У ва ўласных імёнах, назвах. Правапіс У ў розных словах. Правапіс У пасля знакаў прыпынку. Правапіс У пасля зычных. Правапіс Ы, І, Й пасля прыставак. Правапіс Д-ДЗ, Т-Ц. Правапіс ІЁ (ЫЁ), ІЯ (ЫЯ), ІЕ (ЫЕ). Правапіс О, Э, А (аканне). Правапіс Е, Ё, Я (яканне). Падоўжаныя і падвоеныя зычныя. Прыстаўныя галосныя і зычныя. Раздзяляльны мяккі знак і апостраф. Правапіс О, Э, А ў запазычаных словах.

Пералік курсаў для 11 класа

 • Беларуская арфаграфія
 • Руска-беларускi пераклад
 • Беларуска-рускi пераклад
 • Слоўнік антонімаў. Адпаведнасць
 • Тлумачальны слоўнік. Выбар слова

Для пачатку працы зарэгіструйцеся як вучань 11 класа. Вылучыце прадмет і патрэбны курс, пачніце правяраць і замацоўваць веды.